Av synnerlig vikt


I söndagens DN publicerades Svenska Akademiens protest mot vad som i praktiken är en nedläggning av Terminologicentrum. Och där vi bland annat sagt att denna gamla institution är ”en viktig del av vår språkliga infrastruktur, utan vilken vi alla blir långt fattigare än de sparade 4 miljonerna gör staten rikare”. Hela texten här: http://www.dn.se/debatt/forlusten-for-svenskan-ar-storre-an-statens-besparing/

Det finns en del att tillägga. Bo Löfvendahl i SvD påpekar att

För regeringen är det en principfråga, säger hon [näringsministern statssekreterare], eftersom TNC är ett aktiebolag: ”De intressenter som de har, som branscher och företag, ska stå för finansieringen.”

Det är en mycket märklig förklaring. Visst har de flesta aktiebolag som ägs av staten till uppgift att ge vinst till ägaren, precis som andra bolag, men det finns också statliga aktiebolag som varje år får flera hundra miljoner i bidrag från staten – dit hör till exempel Kungliga Dramatiska teatern och Kungliga Operan. Gäller andra principer på näringsdepartementet?

Sedan 2009 har Sverige en språklag, framröstad i enighet av alla riksdagspartier, även de som ingår i den rödgröna regeringen. Så här står det i Språklagens tolfte paragraf: ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.” Det är alltså inte ”branscher och företag” som har ansvaret för det svenska fackspråket utan myndigheterna. Det är den verkliga principfrågan.

Hela hans text återfinnes här: http://www.svd.se/kultur/strypta-anslag-hotar-facksprakvarden_4084425.svd

Och en jurist som arbetar med patenträtt har hört av sig till mig med följande viktiga påpekande:

För några dagar sedan nåddes vi av nyheten att terminologicentrum skall läggas ner, eller åtminstone ej längre uppbära statligt stöd för sin verksamhet. Såsom verksamma inom patentbranschen kan vi knappast låta bli att reagera på detta vansinne – trots att patent numera kan meddelas på engelska språket krävs så fort det blir minsta bråk om ett patent en översättning av patentet till svenska språket. Särskilt gäller detta vid domstolsförfaranden, där språkkravet är mycket fastare rotat än vid patentverkets administrativa förfarande. Skall man i framtiden kunna föra meningsfulla patentprocesser vid svensk domstol kommer det krävas en universellt fastslagen svensk teknisk nomenklatur, vilket vi hittills haft genom terminologicentrums försorg. Att lägga ner terminologicentrum kan på sikt vara djupt skadligt för det svenska patentsystemet.

Det är uppenbart att man inte övervägt genom vad detta förslag får för konsekvenser i praktiken, bortom Finansdepartementets Excel-ark, och att regeringen faktiskt måste tänka om.

Igår valde Svenska Akademien in Klas Östergren på stol nummer 11. Han efterträder Ulf Linde, som avled i oktober förra året. (På denna stol har även Eyvind Johnson och Erik Axel Karlfeldt suttit.)

Han är författare, och jag tror att de flesta av oss inte bara hört talas om honom utan även läst honom. Hans bredd är ovanlig och imponerande.

Östergren har skrivit på flera vis bred epik (som den märkliga trilogin ”Gentlemen”, ”Gangsters” och ”Den sista cigaretten”, en i mina ögon unik skildring av vårt lands förvandlingar under de senaste decennierna), kortprosa (han är en av våra främsta novellförfattare: läs t.ex. ”Med stövlarna på”!) samt även filmmanus (en ovanligt framgångsrik sådan, vill jag påstå, som har vissa små inblickar i branschen). Till yttermera visso ligger han även bakom flera högt prisade översättningar, exempelvis av Baudelaire och Ibsen.

När jag ringde honom vid pass halv sju igår kväll stod han i köket och gjorde hovmästarsås. Klas Östergrens reaktion på mitt besked att han blivit invald i Akademien var enligt mitt förmenande det bästa: 1.) Han blev glad men fullkomligt överrumplad, 2.) Han ställde ett antal prövande frågor om vad det skulle innebära etc 3.) Han bad om lite tid för att få konferera med sin hustru. Det sistnämnda fick han givetvis. Därefter ringde han upp och sade att han gärna ställer upp. Under vårt samtal skar sig hovmästarsåsen.

Klas Östergren kommer att ta sitt inträde vid Akademiens traditionella högtidssammankomst i Börshuset den 20 december i år.

Ulf LindeUlf Linde, innehavaren av stol nummer elva, är död.

Han avled igår förmiddag på Danderyds sjukhus efter en tids sjukdom. In i det sista deltog han i Akademiens arbete. Han blev 84 år.

Jag kommer att skriva mer. För ytterligare information om Ulf och hans gärning, se denna länk.

Tätt i hälarna på Dagens Nyheters nya artikelserie om den svenska skolans problem kom förra veckan denna tungt vägande och alltför lite uppmärksammade debattartikel, undertecknad av företrädare av Kungliga Vetenskapsakademien. Jag är beredd att skriva under på vartenda ord.

Varför, å varför måste skolan i det här landet gång på gång utsättas för ideologiskt överstyrda experiment?

Svenska Akademien kommer återvända till den här utomordentligt viktiga frågan längre fram.

Ikväll beslöt Akademien att invälja en ny ledamot på stol nummer 7. Hennes namn är Sara Danius, och hon är professor i estetik vid Södertörns högskola. (På denna stol har tidigare suttit bland annat Selma Lagerlöf och Hjalmar Gullberg.)

Danius torde inte vara helt okänd för den läsande allmänheten, särskilt inte för dem som prenumererar på Dagens Nyheter, där hon länge varit verksam som frilansande skribent. Hon har forskat kring några av den moderna litteraturhistoriens stora namn, som Proust, Joyce, Flaubert och Mann; greppet har dock inte varit det traditionella, utan hon har ofta rört sig i gränslandet mellan litteraturvetenskap, estetik och teknikhistoria.

Den som vill bekanta sig med vad hon skriver om – och hur – kan med fördel läsa hennes förord till Anders Bodegårds nyöversättning av Flauberts ”Madame Bovary”. Eller varför inte den här artikeln om modet i litteraturen.

Akademiens valspråk är som bekant ”Snille och smak”. Snille kan sägas stå för en persons förmåga att inom sitt fack frambringa något eget, något gediget, bestående och originellt, smak för förmågan att bedöma vad andra skapat, och Sara Danius innehar båda dessa egenskaper i rikligt mått.

Hon kommer att göra sitt formella inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december. Då kommer hon enligt traditionen tala över sin företrädare på stolen, som var Knut Ahnlund.

k-ahnlund_200_scanpixKnut Ahnlund, ledamot på stol nummer sju, är död.

Han avled i sitt hem på onsdagkvällen, efter en längre tids sjukdom.

Jag kommer att skriva mer så småningom.

Med anledning av vissa förändringar vad gäller språkämnena vid Göteborgs universitet, har Akademien skrivit följande brev till dess rektor:

Svenska Akademien brukar inte försöka påverka universitetens och högskolornas inre arbete. Ett undantag gjordes år 2003, då man tillsammans med Kungliga Vitterhetsakademien tog ett initiativ till att ett antal nya (tidsbegränsade) forskningstjänster med humanistisk inriktning inrättades med hjälp av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Proceduren upprepades under sju omgångar. Sammanlagt blev det 45 sådana nya tjänster. Av dessa gick 6 till forskare i Göteborg. Denna inblandning i universitetens verksamhet fann Akademien stimulerande.

Till ett annat undantag tvingades Akademien i våras, då beslut fattades vid Södertörns högskola om att den framgångsrika utbildningen i litterär översättning där skulle upphöra. Det har senare framgått att den slutgiltiga nedläggningen fördröjs samt att den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet överväger att starta sådan utbildning. Det är glädjande. Det är dessutom framsynt och klokt av den konstnärliga fakultetsledningen i Göteborg att tänka i sådana termer.

När våra universitet beskriver målen för sina strävanden brukar ambitionen att vara internationellt gångbara, helst ledande, understrykas emfatiskt. Det talas mycket om spetskompetens, men rädslan för att kunna beskyllas för provinsialism är lika uppenbar. För att vinna internationell erkänsla krävs emellertid mer än framstående forskningsresultat inom specialiserade problemområden. Framför allt behövs det god kommunikationsförmåga och kulturkunskap för att skapa ömsesidig förståelse av mera beständig art. Egen spetskompetens på detta område måste säkerställas av varje universitet som strävar efter internationella framgångar.

I början av sommaren nådde oss nyheten att ett beslut om nedläggning av flera språkämnen vid Göteborgs universitet var på förslag. Beslutet skulle fattas den 20 juni och bakgrunden ansågs vara att man ville få bort s.k. »småämnen» med svagt utvecklade miljöer för att i stället ge nya, mera »spännande» ämnen större plats. Tiden var redan ute, föreföll det.

Det blev inte riktigt så katastrofalt, men illa nog. Beslut fattades om att den reguljära undervisningen i italienska skulle upphöra, övriga ämnen på dagordningen skulle utredas vidare (men är alltså ingalunda ur riskzonen). Många av nämndens ledamöter var i flera fall så tveksamma till att frågan skulle avgöras i terminens elfte timme att de begärde bordläggning, men behandlingen genomfördes. När det gällde ryska fattades beslut med minsta formellt möjliga marginal (dekanens utslagsröst) att man skulle gå till beslut vid innevarande sammanträde.

Fakultetsnämnden väntade alltså till vårterminens sista sammanträde (20/6) med att fatta beslutet om italienskans nedläggning fr.o.m. den 1 januari 2013. Man kan inte frigöra sig från misstanken att detta var för att försvåra offentlig debatt om nedläggningen. Övriga nedläggningshotade »småämnen» fick trots allt ett anstånd som förvägrades italienskan.

Italienska myndigheter i Sverige (ambassaden och kulturinstitutet) och i Italien (utrikesministeriet och utbildningsministeriet) var inte sena att reagera och ifrågasatte den budgetmässiga argumentationen bakom beslutet (italienskans del av de sammanlagda utgifterna vid Institutionen för språk och litteraturer uppgår till ynka 0,6 %). Med all rätt. I ett läge då Italien hårt drabbas av den ekonomiska krisen gör fakultetsnämnden uppgiften för italienska åtstramningspolitiker lite väl enkel: vem vill argumentera för svenskundervisningen i Italien (med Milano, Florens, Rom och Neapel som några av sina traditionella huvudorter), om svenskarna lägger ner undervisningen i italienska vid universitetet i landets andra stad?

Är det på detta sätt fakultetsnämnden tänker sig den språkliga samexistensen i Europa? Är det på detta sätt fakultetsnämnden vill degradera italienskan till ett »småämne» utan intresse för svenska studenter? Men den italienska litteraturen finns ju i översättning, kanske någon invänder. Ja, just det. Av de färdigheter som lärs ut genom undervisningen i italienska hör just kompetensen att för en större allmänhet tillgängliggöra italienska texter (inte bara skönlitterära), och det är inte minst denna översättningskompetens som beslutet allvarligt underminerar. Med tanke på att beslutet om italienskans nedläggning redan är fattat kan vi bara på ett sätt ge uttryck för vår inställning, nämligen genom att uppmana fakultetsnämnden att riva upp sitt beslut.

Det undervisas i svenska vid mer än 220 universitet runtom i världen (se t.ex. DN 19/8 2012). Det kan låta imponerande, och faktum är att svenskar i allmänhet underskattar eller är helt omedvetna om det starka intresse som finns på olika håll i världen för det svenska språket, den svenska kulturen och det svenska samhället. Det skall understrykas att detta intresse inte bara bärs upp av utländska humanister, utan en överväldigande majoritet av de svenskstuderande utomlands räknar med att ha nytta av svenskkunskaper inom företagsvärlden, som ekonomer och statsvetare, allt möjligt. Förvånansvärt många läkare studerar svenska utomlands. De lärare som undervisar i svenska utgör i sin tur en ovärderlig förbindelselänk mellan Sverige och de olika kulturer det gäller, dessutom av växande betydelse allteftersom tjänsterna som kulturråd dras in och hela ambassader reduceras eller läggs ner.

En av de största svenskinstitutionerna utanför Europa var tills för inte så länge sedan den i nyzeeländska Auckland, med mer än hundratalet studerande och ett imponerande bibliotek. Denna verksamhet framhölls som ett av huvudargumenten när representanter för universitetsledningen i Auckland sökte samband med humanistiska fakulteten i Göteborg kring millennieskiftet och ville sluta samarbetsavtal. Kort tid därefter var universitetsledningen där utbytt, och universitetet ändrade policy. Man skulle hädanefter satsa alla resurser på områdesstudier med betoning på »närområdet» (Sydostasien, Australien, västra Stillahavsregionen). Följden blev att bl.a. germanska språk (utom engelska) lades ner trots livaktig verksamhet, och samarbetet med Göteborg förlorade sin fasta bas.

Svenskan är överallt i världen där undervisning i vårt språk förekommer ett småämne. Hela denna verksamhet är sårbar och kan upphöra med mycket kort varsel. Ämnets representanter för en ständig kamp för dess existens. I det internationella universitetssamarbetet (inte minst olika utbytesprogram) betonas ständigt vikten av reciprocitet. Varje gång universiteten i Sverige sänder ut signaler om att man tänker dra in på sin undervisning i främmande språk osäkras falluckan under svenskundervisningen utomlands. På detta område har alla svenska universitet ett gemensamt ansvar, men Svenska Akademien stöder också aktivt och mycket substantiellt svenskundervisningen utomlands i olika former. Trovärdigheten i vår plädering inför främmande universitets ledningar undergrävs varje gång ytterligare ett språkämne läggs ned i Sverige.

Vad de aktuella språkämnena vid humanistiska fakulteten i Göteborg anbelangar åtnjuter alla utom italienskan en frist som gör det möjligt för oss att uppmana fakultetsnämnden att inför det kommande beslutet noga betänka vad det är man gör om man t.ex. upphör med undervisningen i grekiska vid Göteborgs universitet.

Jan Stolpe, vår storartade Platonöversättare, studerade grekiska för Ingemar Düring i Göteborg. Ska det i framtiden bli omöjligt för Göteborgsstudenter att skaffa sig ett liknande intellektuellt bagage? Hur många akademiker från Göteborg kommer i närheten av Dürings internationella lyskraft? Det var i sin egenskap av representant för ett av »småämnena» som Düring blev en stjärna av första magnituden på det internationella firmamentet. Eller Hjalmar Frisk, som också var universitetets rektor under 1960-talet men då redan världsberömd som specialist på grekiska. När Göteborgs högskola på 1950-talet blev universitet var det inte minst för att man kunde peka på en mer än halvsekelgammal ärofull tradition på den humanistiska sidan (högskolans sju första professurer tillsattes i humanistiska ämnen).

Vad är det man egentligen har i tankarna när man vill avskaffa möjligheten för framtidens studenter att läsa Aristoteles, Platon, Sofokles och Herodotos såsom de själva formulerade sig? Vill man verkligen göra det omöjligt för genusforskarna vid Göteborgs universitet att läsa Sapfo i original?

Det må låta som om fornkyrkoslaviska är något onödigt exklusivt som kanske kan överlåtas åt något annat mera direkt berört universitet. Men fornkyrkoslaviskan är den alltmer inflytelserika rysk-ortodoxa kyrkans liturgiska språk, och rysk mentalitet är starkt präglad därav. Skall svenskarna någonsin förstå sin mäktigaste granne, Ryssland, kan man lämpligen börja med att sätta sig in i förutsättningarna för befolkningens tänkesätt. Motsvarande gäller givetvis de enskilda levande slaviska språken med ryskan i spetsen. Att arabiskan skall avvecklas just när arabvärlden internationellt tilldrar sig mer uppmärksamhet än någonsin är också obegripligt. Översättarutbildningen vid fakulteten har ifrågasatts trots ett omfattande pågående program, just när den konstnärliga fakulteten överväger att införa litterär översättning på schemat. Humanistiska fakultetsnämnden förefaller en aning tondöv.

Det är lätt att riva ner men mödosamt att återuppbygga. När bron i Mostar raserades var det inte bara en stor mängd stenmassor som störtade samman. Det hade ett stort symbolvärde när folkgrupper med olika etnisk, språklig och kulturell bakgrund hetsades mot varandra och berövades möjligheten till fredlig och fruktbärande samlevnad. Det kaos och den bestialitet som följde är välkända ting. Språk- och kulturstudier är ingen oförarglig hobbyverksamhet som man kan ha eller mista. Det ligger stor sprängkraft – inte minst i ett internationellt perspektiv – i de frågor som studeras. Det gäller för svenska universitet att bevara sin spetskompetens även på dessa områden. Små och svaga miljöer behöver stärkas hellre än avvecklas. För bara några få år sedan genomförde fakulteten en genomgripande omorganisation, varvid många ämnen sammanslogs till ett fåtal större enheter. Ramarna finns således.

Avgörande för framgångsrikt samarbete och ömsesidig förståelse är väl fungerande kommunikation. Det viktigaste kommunikationsmedlet som står till människans förfogande är språket. Vars och ens språk griper också djupt in i personligheten, i vår självbild. När vi inte kan kommunicera med varandra på de språk som är mest naturliga för oss måste vi naturligtvis reda oss med andra, i vår del av världen ofta engelska. Men det är viktigt att det finns några som kan förmedla den mest oförställda bilden av den andres värld direkt via dennes språk. Utan översättning på en avancerad nivå från ett betydande antal språk blir vi isolerade och maktlösa.

Det finns uppenbarligen frågor som är för stora för att behandlas av förhållandevis små beslutande församlingar där en rad olika egna hänsynstaganden och särintressen medvetet eller omedvetet kan styra processen på ett olyckligt sätt. Ett universitet måste ha ett visst utbud för att inte – åtminstone i det allmänna medvetandet – degraderas till högskola. Dit hör ett betryggande utbud av språkutbildning. Det är möjligt att inte humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet skall ta eget ansvar för dessa frågor. Då krävs direktiv (och kanske medelstilldelning) från någon högre instans. Att de språk som det här gäller skall vara representerade vid de största universiteten i landet borde vara en självklarhet.

För Svenska Akademien

Peter Englund

Jag vill i det här sammanhanget passa på och påpeka att detta problem inte alls bara gäller italienskan i Göteborg, utan att denna typ av nedmontering går att återfinna på flera andra lärosäten i landet.

Sista ordet är inte sagt.

Just idag kommer det ut ett tämligen unikt magasin, det heter ”Johan & Martin” och är gjort av personerna bakom ”FILTER”. Vad det handlar om tror jag alla förstår:

Fängslandet av Johan Persson och Martin Shibbye är en rättskandal av stora mått, och påminner oss om vilket pris vissa personer får betala för den yttrandefrihet vi alla njuter med en närmast lättsinnig självklarhet. Alla intäkter från det här magasinet, inklusive annonserna, går oavkortat till Stödföreningen för Johan och Martin. (För mer information om denna: se här.)

Artiklarna i magasinet är alla gjorda av just Johan Persson och Martin Shibbye, och de har själva valt ut dem, inifrån fängelset. Min egen favorit är ”Skeppskyrkogårdens dödgrävare”, som handlar om skeppsskrotningsindustrin i Chittagong. Starkt, gripande, upprörande.

Att köpa det här magasinet är kanske lite mer krävande än att trycka på en ”Gilla”-knapp på Facebook, men det är betydligt mer verksamt.

Jag vill till en början påpeka att vi på Svenska Akademien tar det här med sekretessen på största allvar. Redan under min företrädare var nivån hög, och jag har fortsatt att förbättra den, genom att till exempel korta ned ledtiderna, minska på antalet inblandade, titta på de olika kommunikationsmetoderna etc.

Vi utgår också hela tiden från att läckor verkligen kan uppstå, medvetet eller omedvetet. Ingen är höjd över all misstanke här. Men jag tror inte att detta har skett. Varför?

För det första: Inget nådde faktiskt media. In i det sista spekulerades det hejvilt kring vem som skulle få det. Tranströmer var förvisso en av favoriterna, men det är ingalunda första gången. Jag vill påminna om att han även förra året figurerade i spekulationerna, och att han då ett tag faktiskt låg högst upp på Ladbrokes lista.

För det andra måste man också begrunda det aktuella spelet självt. Man kan maximalt vinna 15 000 kronor. Hur mycket du satsar begränsas på vis av oddset. Så vad innebär det i reda pengar när någon på Ladbrokes PR-avdelning i Storbritannien runt 10:30 skriver på Twitter att ”mystery Swedish account makes huge bet to force Transtromer from 13/1 straight to 6/1”. Vad är då i det här sammanhanget en ”enorm” eller ”ofantlig” insats? Enkel matematik ger vid handen att det borde handla om en dryg tusenlapp. (1154 sek x 13 = 15 002.)

Sedan har Ladbrokes i Sverige (på TV4) själva dementerat om detta med något ”mystery account”. Vad som skedde efter detta språng från 13/1 till 6/1 verkar dock vara klart, även från Ladbrokes sida: ”många svenskar” gick då in och spelade, varvid oddsen dök och namnet gjorde sin slutliga vandring till toppen på listan. Ett kanske inte helt obegripligt beteende i det här läget då namnet dels gjort ett skutt på listan, dels nämnts igen i flera media som en tänkbar kandidat.

Det som satt igång rörelsen är alltså den här första satsningen, som förde Tomas Tranströmers namn från 13/1 till 6/1, en rörelse utan tvekan förstärkt av… Ladbrokes själva! Och detta genom det nämnda påståendet från Ladbrokes PR-avdelning som jag faktiskt menar var grovt missvisande: det handlade varken om något ”mystery account” eller något ”huge bet” – som sagt bara drygt tusen kronor.

Vad det egentligen handlar om för pengar kan vi inte veta, bara att den TOTALA omsättningen på hela det här med vem som skulle vinna Nobelpriset i litteratur var femsiffrig. Det kan vara 10 000 kronor eller 99 000 kronor. Totalt. Alla spel. Mer vet vi inte. För lika snabba som Ladbrokes är med att kasta ur sig ostyrkta misstankar lika ovilliga är de att dela med sig av kalla fakta när det väl gäller.

Jag anser som sagt att det är uppenbart att Ladbrokes SJÄLVA varit med om att SKAPA den här rörelsen, genom uppenbart oriktiga påståenden om mysteriösa konton och ofantliga spel.

För det tredje behöver man också tänka vad som står på spel här – om uttrycket tillåts. För vad kan en person som läcker vinna på sin gärning? Maximalt 15 000 kronor. Vad har han eller hon att förlora? För en anställd handlar det om omedelbart avsked och vanära. För en ledamot uteslutning och än större vanära.

Skulle någon vara så urbota dum att ta en sådan risk? Jag kan omöjligen föreställa mig det.

Dessa tre resonemang sammantaget gör att jag inte tror att det handlade om någon läcka.

Dock kommer vi inte luta oss tillbaka iochmed detta, nöjda med sakernas tillstånd. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att skärpa sekretessen. Lita på det. Dock finns rimliga gränser för hur långt vi kan gå. Detta är trots allt Svenska Akademien, inte GRU.

Få har nog missat att de upptrissade spelen på Ladbrokes i samband med utnämningen av årets Nobelpristagare i litteratur lockat till sig uppmärksamheten från en speciell åklagare, Anna Remse, som fått i uppdrag att titta närmare på detta. Beslutet har nu kommit (AM-165068-11). Någon förundersökning kommer INTE att inledas.

Jag citerar: ”Uppgifter i media har gjort gällande att information rörande vem som skulle erhålla årets Nobelpris i litteratur, i förväg kan ha läckt ut från Svenska Akademien. Mot bakgrund härav har uppgifter inhämtats från Svenska Akademien och från spelbolaget Ladbrokes. Inhämtad information ger inte anledning att anta att brott har förövats.”

Senare idag kommer jag berätta mer om varför inte heller vi på Akademien tror att det förekommit någon läcka.

Nästa sida »